ՀՈԳԵՎՈՐ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Երկու ուխտավոր
Շուշան-Վարդենի
Ճառերի ընտրանի
Սուրբ Անտոն Մեծ Խրատներ
Պատմագիտական ուսումնասիրություններ
Ներսես Լամբրոնացի
Ս. Գրիգոր Նյուսացի Քրիստոնեական
Մեկնութիւնք Դանիէլի Մարգարէութեան
Սուրբ Դավիթ Անհաղթ Մամբրե Վերծանող
Սուրբ Գրիգոր Նյուսացի Մեկնություն Ժողովողի
Ս. Եփրեմ Ասորի Խրատներ
Ս. Գրիգոր Նարեկացի Մեկնություն Երգ Երգոցի
Հովհաննես Գառնեցի
Գրիգոր Հակոբյան Ուսումնասիրություններ և հոդվածներ
Հայելի Վարուց Բարոյախրատական պատումներ
Հովյաննես սարկավագ վարդապետ Աղոթամատույց
Խաչիկ Ծ. վարդապետ Դատեան Երկերի ժողովածու
Ս. Մովսես Խորենացի Աստվածաբանական երկեր
Ս. Կյուրեղ Երուսաղեմացի Կոչումն Ընծայության
Ս. Մակար Մեծ Խրատներ
Մաշտոց
Հայաստանյաց սուրբ եկեղեցու քրիստոնեականը
Ս. Գրիգոր Նյուսացի Մովսեսի կյանքը
Որոգինես Աղոթքի մասին
Քրիստոնյա Հայաստան հանրագիտարան
Ս. Գրիգորի Վարդապետությունը
Անանիա Սանահնեցի Մեկնութիւն Մատթէի Աւետարանի
Ամարան
Անանիա Շիրակացի Յայտնութիւն Տեառն և Փրկչին Մերոյ
Վարդան Արևելցի Ժղլանք
Արճիշեցի Պատարագի մեկնություն
Դավիթ Անհաղթ Մեկնություն բանից
Գրիգոր Եռամեծ Քարոզ գրոց
Գրիգոր Տաթևացի Մեկնություն Հովհաննու Ավետարանի
Իգնատիոս Ղուկասի Մեկնություն
Սարգիս Կունդ
Մեկնութիւն Դաւթի
Պատարագի մեկնություն
Սարգիս Կունդ Մեկնություն կաթողիկեայ թղթոց
Շիրակացի Հայտնության ճառ
Տաթևացի Հովհաննու մեկնություն
Տեղիք Աստվածաբանության
Առաջիկայում
Օրացույց